2018

  • The 2nd English Translation Test for Business Language (ETTBL) Contest
The Third Prize at national level

Jiahua BU

The First Prize at provisional level

Jiahua BU

The Third Prize at provisional level

 Lingling ZHU  

 Yaxin ZHANG

Huiling LU

2019

  • The 3rd Business English Translation Test  (BETT) Contest
The First Prize in translation in preliminary

   Zixin XU 

The Second Prize in translation in preliminary

Youran ZHANG

The Third Prize in translation in preliminary

Yuzhen OU

Jinwen ZHANG

The Outstanding Award in translation in preliminary

 Meng XIA

 Xizhe ZHAO

Jienan LUO

Yuqing DENG

The First Prize in interpretation in preliminary

Meng XIA

The Second Prize in interpretation in preliminary

 Yiran MA

The Third Prize in interpretation in preliminary

Qinghui YIN

Yuzhen OU

The Outstanding Award in interpretation in preliminary

 Yajing SI

Jinwen ZHANG


            

  • 2019 China Interpreting Contest

          Students qualified for semi-finals at provisional level: Shengyu WANG, Shiqi LI, and Meng XIA

 

          Outstanding Award winner at the semi-finals at provisional level :Shengyu WANG